Money

SkyBlock
Price
25,000⛁ 1 Euro
50,000⛁ 3 Euro
350,000⛁ 5 Euro
500,000⛁ 8 Euro
1,500,000⛁ 10 Euro
Survival
Price
25,000⛁ 1 Euro
50,000⛁ 4 Euro
150,000⛁ 6 Euro
250,000⛁ 8 Euro
OneBlock
Price
10,000⛁ 1 Euro
25,000⛁ 4 Euro
50,000⛁ 6 Euro
100,000⛁ 8 Euro